Ułatwienia dostępu

FLINT LEARNING
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

DEFINICJE

Usługodawca – Katarzyna Krzemińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DIS Katarzyna Krzemińska ul. Działkowa 28, 02-234  Warszawa posiadająca NIP 1181641908  REGON 017455598

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych działająca w imieniu własnym lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę i zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu

Serwis – serwis internetowy FLINT LEARNING dostępny pod adresami flint-learning.com i flint-learning.pl

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie

Aplikacja – usługa cyfrowa udostępniana odpłatnie w ramach Serwisu i przeznaczona do tworzenia i prowadzenia szkoleń e-learningowych

Kursy – materiały szkoleniowe on-line w postaci treści cyfrowych udostępnianych odpłatnie lub nieodpłatnie, do których dostęp jest możliwy wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu

Konto  – zidentyfikowany za pomocą nazwy użytkownika (login) i hasła indywidualny profil Użytkownika Serwisu, umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników

Regulamin – niniejszy Regulamin

Rozdział I

POSTANOWNIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz warunki korzystania z Usług, w szczególności:

1)           rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

2)           warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, w ramach którego udostępniany jest Serwis

3)           prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

4)           sposób zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

5)           tryb postępowania reklamacyjnego

2.  Świadczeniem usług drogą elektroniczną jest w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wykonanie usługi bez jednoczesnej obecności stron (usługa świadczona na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

3.  Podmiotem dostarczającym za pośrednictwem Serwisu treści cyfrowe oraz świadczącym Usługi na rzecz Użytkowników jest Usługodawca.

4.  Umowa o dostarczenie treści cyfrowych lub świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta:

 1. W zakresie usługi obejmującej przeglądanie treści Serwisu dostępnych dla niezalogowanych Użytkowników – z chwilą wyświetlenia strony głównej lub poszczególnych podstrony Serwisu przez Użytkownika w przeglądarce internetowej
 2. W zakresie usługi newsletter – z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
 3. W zakresie Usług nieodpłatnych dostępnych po zalogowaniu do Konta Użytkownika – z chwilą utworzenia Konta Użytkownika i rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z takich Usług
 4. W zakresie nabywanych Kursów lub Usług odpłatnych dostępnych po zalogowaniu do Konta Użytkownika – z chwilą dokonania płatności za Kurs lub Usługę przez Użytkownika

5. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. W zakresie korzystania z Aplikacji udostępnianej w Serwisie w formie odpłatnej usługi cyfrowej dostępnej dla Kont typu Firma, Użytkownikiem może być wyłącznie podmiot profesjonalny – przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

7. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną. Dostęp do aktualnej treści Regulaminu, jego wydrukowanie lub skopiowanie, możliwe jest w każdym czasie pod adresem w odpowiedniej zakładce na stronie głównej Serwisu lub poprzez kontakt z Usługodawcą.

8. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usługi dostępnej dla niezalogowanych Użytkowników jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Istotą działalności Usługodawcy w ramach Serwisu i udostępnianych Usług jest publikowanie i sprzedaż materiałów szkoleniowych dostępnych w postaci treści cyfrowych oraz udzielanie dostępu do Aplikacji przeznaczonej do tworzenia i prowadzenia szkoleń e-learningowych.

2.  Z wykorzystaniem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:

a)  Użytkownicy niezalogowani – przeglądanie treści Serwisu bez dostępu do Aplikacji oraz Kursów;

b)  Użytkownicy niezalogowani, którzy wyrazili dodatkową zgodę – usługa newsletter;

c)   Użytkownicy zalogowani:

3. Korzystanie z funkcjonalności dostępnej dla zalogowanych Użytkowników wymaga wcześniejszej rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozdział III

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Minimalne wymagania techniczne po stronie Użytkownika niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne o parametrach technicznych umożliwiających niezakłóconą pracę systemu operacyjnego klasy Microsoft Windows 8 lub wyższej

b)  dostęp do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej

c)  aktualna wersji przeglądarki internetowej (Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, Safari) z włączoną obsługą plików Cookie.

2. Usługodawca zastrzega, iż opłaty ze transmisję danych w sieci Internet mogą obciążać Użytkownika zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik.

3. Aby skorzystać z Usług dostępnych dla zalogowanych Użytkowników wymagane jest utworzenie Konta Użytkownika. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji konta Użytkownika polegające na wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie, akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz aktywacji utworzonego w ten sposób Konta. Do utworzenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych Użytkownika obejmujących przynajmniej imię, nazwisko i niezarejestrowany wcześniej w Serwisie adres e-mail oraz utworzenie hasła logowania. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych Użytkownika podanych w formularzu rejestracji oraz w ramach późniejszej edycji danych w Serwisie ponosi Użytkownik.

4. Użytkownik może posiadać w ramach Serwisu tylko jedno Konto danego typu. Aktywacja Konta dokonywana jest przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesyłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji. Ważność linku aktywacyjnego wygasa po upływie 48 godzin od chwili jego wysyłki przez Usługodawcę.

5. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę informacji o aktywacji Konta przez Użytkownika (kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny) Usługodawca utworzy Konto Użytkownika i umożliwi logowanie w oparciu o dane podane przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta.

6. Na rzecz Użytkownika będącego osoba prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, rejestracji może dokonać wyłącznie osoba umocowana do jej reprezentowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

7. Konto typu Użytkownik przeznaczone jest dla osób fizycznych i umożliwia dostęp do Kursów, zarówno w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej, udostępnionych w Serwisie bezpośrednio przez Usługodawcę lub przez podmioty udostępniające treści cyfrowe w Serwisie za pośrednictwem Konta Trener. Posiadanie  Konta typu Użytkownik jest również niezbędne dla uzyskania dostępu do Kursów dla pracowników tworzonych i udostępnianych z wykorzystaniem Aplikacji przez użytkowników konta Firma.

8. Konto typu Trener umożliwia nieodpłatny dostęp do Aplikacji w ograniczonym zakresie. W ramach uzyskanego dostępu możliwe jest utworzenie nowych, odpłatnych Kursów, które po ich akceptacji przez Usługodawcę będą dostępne dla Użytkowników Serwisu. W przypadku każdorazowej sprzedaży tak wytworzonego Kursu za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie prowizyjne ustalone uprzednio z Użytkownikiem konta Trener. Użytkownik Konta Trener jest wyłącznie odpowiedzialny za wartość merytoryczną tak utworzonego Kursu i jego zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej do wykorzystanych materiałów.

9. Konto typu Firma umożliwia odpłatny dostęp do Aplikacji w pełnym zakresie zgodnym z wybranym i opłaconym przez Użytkownika pakietem Usług. Aplikacja umożliwia tworzenie kursów i przeprowadzanie szkoleń e-learningowych dla grup Użytkowników zdefiniowanych przez administratora Konta Firma.

10. Dostęp do poszczególnych Kursów przyznawany jest Użytkownikom bezterminowo lub na czas określony wskazany każdorazowo w karcie produktu przed dokonaniem płatności, nie krótszy jednak niż 30 dni kalendarzowych liczonych od daty zakupu. Powyższe nie dotyczy Kursów udostępnianych za pośrednictwem Kont typu Firma – w takim przypadku zakres i okres dostępu do poszczególnych Kursów ustalany jest przez administratora konta Firma w zakresie i okresie ważności opłaconego pakietu Usług.

11. Usługa newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony wyłącznie dla Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

12. Zakończenie korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe w każdym czasie poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego żądania w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu żądania Usługodawca niezwłocznie zakończy świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika lub usunie Konto Użytkownika w przypadku otrzymania takiego żądania. Mając na uwadze bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Użytkownika, usunięcie Konta może zostać poprzedzone telefoniczną lub e-mailową weryfikacją przez Usługodawcę otrzymanego zgłoszenia.

Rozdział IV

PRAWA ORAZ OBOWIAZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony praw autorskich w zakresie udostępnianych treści.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia programów, ewentualne problemy lub ograniczenia techniczne urządzeń lub pozostałych usług wykorzystywanych przez Użytkownika, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie Usługi lub uniemożliwiają pełne wykorzystanie funkcjonalności Usługi, w szczególności za nieaktualne oprogramowanie, konfigurację komputera, urządzenia mobilnego lub usług pocztowych, programów antywirusowych, zabezpieczeń antyspamowych, programów blokujących i filtrów stosowane przez dostawcę usług poczty elektronicznej, jak również niepożądane oprogramowanie (spyware, malware, itp.) uzyskujące dostęp do urządzeń Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane i wykorzystywane przez Użytkownika przy użyciu Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania lub szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika oraz innych osób upoważnionych przez Użytkownika praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu.

4. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług, zablokowania lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podejmowania przez Użytkownika działań bezprawnych, podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wykorzystywania przez Użytkownika dostępnych Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności udostępniania Konta Użytkownika do wykorzystania przez podmioty trzecie, podejmowania działań na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.

5. W związku ze świadczoną Usługą Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości albo części praw i obowiązków wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podmiot lub osobę trzecią, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

6. Zabronione jest  pobieranie i kopiowanie Serwisu lub jakichkolwiek jego części. W związku ze świadczeniem Usług Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego poszczególnych elementów.

7. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi ciągłego i bezawaryjnego działania Serwisu, w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje zdarzeń wynikających z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę lub z działania siły wyższej.

8.   Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzania okresowych aktualizacji, konserwacji i modyfikacji działania Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika najpóźniej 24 godziny przed planowanym wystąpieniem przerwy technicznej w dostępie do Serwisu. Usługodawca dołoży niezbędnych starań aby planowane okresy przerw cechowały się minimalizacją związanych z tym niedogodności po stronie Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, celem podjęcia niezbędnych i wymaganych działań serwisowych.

9.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego Usługodawca nie mógł przewidzieć ani mu zapobiec.

10. Utwory zawarte w ramach Serwisu, w szczególności kod źródłowy, design, elementy graficzne, utwory fotograficzne, kolorystyczne, koncepcyjne i funkcjonalne Serwisu stanowią prawnie chronioną własność Usługodawcy, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych z zastrzeżeniem, iż stosowne prawa autorskie do Kursów wytworzonych i udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługują ich twórcom lub uprawnionym osobom trzecim. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie elementów udostępnionego Serwisu lub opublikowanych w nim materiałów szkoleniowych, które mogłoby bezpośrednio lub pośrednio prowadzić do naruszenia praw autorskich przysługujących podmiotom uprawnionym.

11.  Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu uzyskał dostęp do nieodpłatnych lub odpłatnych Kursów, jest uprawniony do korzystania z udostępnionych w ten sposób treści cyfrowych wyłącznie dla potrzeb własnych, w zakresie obejmującym licencję niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną, na wyświetlanie lub odtwarzanie poszczególnego Kursu przez okres, na jaki Usługodawca przyznał Użytkownikowi dostęp do Kursu. Zabronione jest pobieranie, zapisywanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie, dalsze udostępnianie Kursów osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie oraz wykorzystywanie Kursów lub ich poszczególnych części w celu tworzenia innych treści lub utworów zależnych, a w szczególności innych materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie. 

12. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę hasła dostępu do Konta Użytkownika i jest zobowiązany nie ujawniać hasła osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika.

13. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie możliwości korzystania z urządzeń spełniających wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego korzystania z Usługi.

14. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw osób trzecich w zakresie ochrony praw autorskich oraz ochrony danych osobowych. Po stronie Użytkownika spoczywa obowiązek zapewnienia legalności i prawidłowości danych wykorzystywanych lub wprowadzanych przez Użytkownika w toku korzystania z Serwisu.

15. Z chwilą publikacji Kursu z wykorzystaniem Konta Trener Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z Kursu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności zdjęć i warstwy tekstowej stanowiącej utwór, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, przechowywanie, udostępnianie, przesyłanie, publiczne rozpowszechnianie, użyczanie, udostępnianie, wyświetlanie oraz wykonywania praw zależnych obejmujących adaptacje, tłumaczenie, przerabianie przystosowywanie, zmiany układu, łączenia z innymi utworami oraz inne modyfikacje w utworach i korzystanie ze stworzonych opracowań dla potrzeb świadczenia Usług w ramach Serwisu.

16. Użytkownik Konta Trener ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, legalność, prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym publikowanych Kursów oraz wykorzystanych na ich potrzeby materiałów, w szczególności  dodawanej warstwy tekstowej, utworów fotograficznych, grafik, filmów, plików dźwiękowych. Dokonanie przez Użytkownika publikacji Kursu w Serwisie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że Kurs lub jego poszczególne elementy nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich do opisów, utworów fotograficznych lub grafik.

17. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, nieprawdziwych, mogących wprowadzić w błąd lub treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

Rozdział V

PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności tytułem nabywanych Kursów oraz odpłatnych Usług świadczonych w ramach Serwisu wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu PAYU. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP: 7792308495. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są stronie internetowej operatora płatności www.payu.com.
 • Z chwilą dokonania płatności Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub świadczenie Usług, zgodnie z postanowieniami Rozdziału I niniejszego Regulaminu.
 • Faktura dokumentująca dokonaną sprzedaż zostanie wystawiona i przesłana przez Usługodawcę w oparciu o dane wskazane przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

Rozdział VI

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikom posiadającym status konsumenta lub status przedsiębiorcy na prawach konsumenta dokonujących w ramach korzystania z Serwisu zakupu Kursów oraz Usług niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.
 • W przypadku gdy przedmiotem zawartej umowy są treści cyfrowe udostępniane za pośrednictwem Serwisu konsument traci prawo do odstąpienia w sytuacji, gdy Usługodawca na jego żądanie spełnił świadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a konsument został poinformowany, iż po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci on prawo do odstąpienia od zawartej umowy i wyraził na to zgodę oraz otrzymał na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy i wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 • W przypadku gdy przedmiotem zawartej umowy są usługi cyfrowe świadczone za pośrednictwem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy przez Użytkownika o odstąpieniu bądź wypowiedzeniu zawartej umowy. Oświadczenie w powyższym zakresie może zostać złożone w formie pisemnej – na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres info@flint.com. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.


Rozdział VII

POMOC TECHNICZNA I REKLAMACJE

1. W sprawach dotyczących nieprawidłowości działania Serwisu lub świadczonych Usług Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Zgłoszenia zmian i reklamacje należy kierować do BOK Usługodawcy na adres e-mail wskazany w Serwisie w zakładce „Kontakt”  lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.

3. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Użytkownika oraz adres e-mail Konta Użytkownika
 • oznaczenie osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia/reklamacji
 • wskazanie żądanej zmiany albo opis zgłaszanego problemu stanowiącego podstawę składanej reklamacji.

4.  Usługodawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zgłoszenia lub reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od jego otrzymania. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby każde zgłoszenie zostało rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiarygodności zgłoszeń dokonywanych z adresu e-mail innego niż adres Użytkownika, dla którego świadczona jest Usługa.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika posiadającego status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rozdział VIII

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Usługodawca zapewnia zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zostały zawarte w Polityce prywatności, której treść dostępna jest w Serwisie.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.

3.   Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje poddane przepisom prawa polskiego.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w wyniku zmian o charakterze organizacyjnym, technologicznym lub w zakresie obowiązujących przepisów prawa. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 7 dni przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Użytkownicy będą związani nowym brzmieniem Regulaminu, o ile nie wypowiedzą Regulaminu przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.  

5. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r. do jego zmiany albo odwołania.

Umów się na prezentacje możliwości platformy